ФЕРИС ТРАВЕЛ ЕООД е подписал Договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.092 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта Обща стойност: 145,42лв., от които 123,61лв. европейско и 21,81лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 21.12.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.