ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

ИНФОРМАЦИЯ за „ФЕРИС ТРАВЕЛ“ ЕООД

 

 1. „ФЕРИС ТРАВЕЛ“ ЕООД, ЕИК 202993467, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 257 представлявано от управителя си Силвия Велкова Кьосева.
 2. ФЕРИС ТРАВЕЛ обработва предоставените й лични данни законосъобразно и добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните в съответствие с принципите и изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. ФЕРИС ТРАВЕЛ обработва минимален обем „обикновени“ лични данни на физическите лица – лица за контакт и материалноотговорни лица („МОЛ“), посочени от ползвателите на сайта, а именно: име и фамилия.
 2. ФЕРИС ТРАВЕЛ обработва и данни като служебен адрес, служебен телефон, служебен имейл адрес (адрес на електронна поща) на лицата за контакт и МОЛ; имена на туристически агенции, на тур оператори, на търговски дружества, на хотели, техните регистрационни / лицензионни номера, седалища и адреси на управление, техни имейл адреси.
 3. ФЕРИС ТРАВЕЛ не обработва специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

В зависимост от субекта на лични данни, ФЕРИС ТРАВЕЛ обработва последните за следните цели:
1. данните на лицата за контакт и МОЛ се обработват  с цел:
– информиране на ползвателите на сайта за актуални оферти, предоставяни от сайта,
– отстраняване на проблеми и неясноти, възникнали в процеса на ползване на сайта.
– отговор на въпроси и запитвания, отправени от страна на съответния ползвател на сайта.
– изпълняване на сключените между ФЕРИС ТРАВЕЛ и ползвателите на сайта договори.
2. освен за целите по предходната точка данните на лицата за контакт се обработват и за целите на  директния маркетинг, доколкото лицето за контакт получава информационен бюлетин за актуални оферти на ФЕРИС ТРАВЕЛ от името на ЮЛ, което представлява.

 

СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ

 

ФЕРИС ТРАВЕЛ обработва личните данни на лицата за контакт и МОЛ само за периода от датата на подаване на формата за запитване на ползвателя на сайта с посочени лице за контакт,телефон и имейл до отговор на запитването или по молба на съответния ползвател на сайта.

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Субектът на лични данни има право да получи от ФЕРИС ТРАВЕЛ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и информация относно:

 1. целите на обработване.
 2. какви категории лични данни се обработват.
 3. получатели, пред които данните ще бъдат разкрити.
 4. срока за съхранение или критерии на определенянето му.
 5. правото да иска коригиране.
 6. право да иска изтриване на личните данни.
 7. правото да иска ограничаване на обработването на личните си данни.
 8. право на преносимост на данните.
 9. правото да възрази срещу такова обработване.
 10. правото на жалба до надзорен орган.

 

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ

 

1. Субектът на лични данни има право да поиска от ФЕРИС ТРАВЕЛ да изтрие свързаните с него лични данни.
2. ФЕРИС ТРАВЕЛ изтрива свързаните със субекта лични данни по негово искане когато:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
– субектът на данните оттегля своето съгласие, в случаите когато основанието за обработване на данните е само и единствено това съгласие и няма друго основание за тяхното обработване.
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
3. Когато субектът е поискал изтриване, ФЕРИС ТРАВЕЛ, предприема всички необходими мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.
4. Субектът има право да откаже получаване на бъдещи информационни имейли чрез автоматично отписване (URL) всеки път, когато получава имейл от ФЕРИС ТРАВЕЛ.

 

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

 

1. Субектът на данните има право да изиска от ФЕРИС ТРАВЕЛ ограничаване на обработването, когато е налице една от следните хипотези:
a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на а да провери точността на личните данни.
б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им.
в) ФЕРИС ТРАВЕЛ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
2. В случаите на ограничаване на обработването, личните данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.
3. ФЕРИС ТРАВЕЛ информира субектът, поискал ограничаването преди отмяната на същото ограничаване на обработването.

 

НАЧИН НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА

 

 1. Субектът на лични данни отправя своите искания, запитвания и възражения до ФЕРИС ТРАВЕЛ на имейл office@ferriestravel.bg
 2. Исканията / запитванията / възраженията на субекта на данни могат да се отправят писмено до ФЕРИС ТРАВЕЛ на посочения адрес за контакт: гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. „Славовица“ № 24.
 3. Исканията / запитванията / възраженията могат да бъдат отправени и по електронен път на имейл office@ferriestravel.bg
 4. Исканията / запитванията / възраженията се отправят лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
 5. Исканията / запитванията / възраженията съдържат: име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информацията писмено, устно, по електронен път; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция / имейл за кореспонденция.
 6. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.
 7. ФЕРИС ТРАВЕЛ се произнася по исканията, запитванията и възраженията на субектите на лични данни в срок до 1 /един/ месец, считано от получаването на искането, и в същия срок уведомява субекта за резултата, като изпраща съобщение по имейла за контакт, посочен от субекта на данни.
 8. ФЕРИС ТРАВЕЛ предоставя поисканата от субекта информация писмено, устно или по електронен път със съобщение по имейл, в зависимост от изрично посочения от субекта начин.
 9. ФЕРИС ТРАВЕЛ съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.ФЕРИС ТРАВЕЛ информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това.
 10. ФЕРИС ТРАВЕЛ предоставя исканата информация на субекта на данните безплатно.
 11. ФЕРИС ТРАВЕЛ има право да изиска заплащането на такса от страна на субекта на данните или да откаже да предприеме действия по искането когато исканията на субект за явно неоснователни или прекомерни поради своята повтаряемост.
 12. Когато ФЕРИС ТРАВЕЛ има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане, може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.
 13. Уебсайтът на ФЕРИС ТРАВЕЛ – http://ferriestravel.bg/ може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта. Тези уебсайтове имат собствени политики за защита на личните данни, с които ФЕРИС ТРАВЕЛ препоръчва на субектите да се запознаят. ФЕРИС ТРАВЕЛ не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове е на риск на субекта.
 14. Всяка година ФЕРИС ТРАВЕЛ провежда периодичен преглед относно необходимостта от обработване на личните данни, съответно относно необходимостта от тяхното заличаване.
 15. Потребителят може да се свърже с ФЕРИС ТРАВЕЛ чрез следния имейл (електронна поща): office@ferriestravel.bg

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.
Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване.Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва.
Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол.Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

КАК ДА КОНТРОЛИРАТЕ БИСКВИТКИТЕ?

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират.Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.